Wykaz norm

Zestawienie dokumentów prawnych oraz wybranych norm PN (EN ISO) w zakresie akustyki architektonicznej i hałasu środowiskowego

Wykaz wybranych dyrektyw, ustaw i rozporządzeń

 1. Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe nr 5 „Ochrona przed hałasem”. Instytut Techniki Budowlanej. Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa. Zeszyt 6. Warszawa 1996
 2. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów – wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC). Instytut Techniki Budowlanej, Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa. Zeszyt 1. Warszawa 1994.
 3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623);
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150, Dz. U. nr 111, poz. 708, nr 138, poz. 865, nr 154, poz. 958, nr 171, poz. 1056 Dz. U. nr 199, poz. 1227; nr 223, poz. 1464; nr 227, poz. 1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 20, poz. 106);
 6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 460);
 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227ze zm);
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291);
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014, poz. 112 – Tabela 1);
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202, z 2006 r. nr 32, poz. 223, z 2007 r. nr 105, poz. 718);
 11. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901);
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody(Dz. U. nr 206, poz. 1291);
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).
 15. Wykaz wybranych norm

Normy ogólne
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki
Normy dotyczące wymagań
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach -Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed  hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna  przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-B- 02151-4:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Cz. 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów.. Cz. 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed  hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej  przegród w budynkach i elementów budowlanych
Normy dotyczące metod oceny
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Normy dotyczące metod badań
PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN-EN ISO 140-1:1999 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność
PN -EN 20140 -3:1999 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN 20140-9:1998 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 9: Pomiar laboratoryjny izolacyjności os dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-10:1994 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN – EN 20354:2000 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN20354/A1:2000 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej -Sposoby montażu próbek do pomiaru pochłaniania dźwięku (Zmiana A1)
PN-EN ISO 3382:2001 Akustyka – Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi
PN-EN ISO 3822-1:2001 Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 1: Metody pomiaru
PN-EN ISO 3822-2:2001 Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 2: Warunki montażu i działania zaworów czerpalnych i baterii
PN-EN ISO 3822-3:2001 Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń
PN-EN ISO 3822-4:2002 Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 4: Warunki montażu i działania urządzeń specjalnych
PN ISO 10053:2001 Akustyka – Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych
PN ISO 10534-1:2001 Akustyka- Określenie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych – Metoda wykorzystująca współczynnik fal stojących
PN-ISO 15186-1:2001 Akustyka-Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku -Część 1: Pomiary laboratoryjne
PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczania właściwości akustycznych – Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku
PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczania właściwości akustycznych – Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych
PN-EN 1793-3:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczania właściwości akustycznych – Część 3: Znormalizowane źródło hałasu drogowego
PN-ISO 1996:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego

Arkusz 1: Podstawowe wielkości i procedury

Arkusz 2: Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu

Arkusz 3: Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu

PN-N-01341:2000 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego
PN-N-01339:2000 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu linii energetycznych wysokiego napięcia
Normy dotyczące prognozowania
PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami
PN – EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.
PN-EN 12354-4:2003 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 4: Przenikanie dźwięku z pomieszczenia na zewnątrz
PN ISO 9613-1:2000 Akustyka.  Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Część 1 – Obliczenia pochłaniania dźwięku przez atmosferę
PN ISO 9613-2:2003 Akustyka, Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Część 2 – Ogólna metoda obliczania
Moce akustyczne źródeł hałasu
PN-EN ISO 3746:1999 Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego
PN-EN ISO 3744:2011 Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego