Hałas drogowy

Jaki wpływ na otoczenie ma hałas drogowy?

Oddziaływanie hałasu drogowego na środowisko ma zasadniczy wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi. Dlatego inwestorzy dróg zobowiązani są wykonać raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w którym jest również analiza emisji hałasu do środowiska.

Ocenę hałasu drogowego w środowisku wykonuje się przy wykorzystaniu francuskiej metody obliczania poziomów dźwięku „NBPB – Routes – 96”, zalecanej do stosowania przez Dyrektywę 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, oraz np. programu komputerowego SoundPLAN®, który stosuje ww. metodę obliczania poziomu hałasu drogowego w środowisku. Program ten pozwala prześledzić zasięg uciążliwości hałasu w zależności od przeznaczenia terenu przylegającego do drogi przed i po zastosowaniu czynnych zabezpieczeń przeciwhałasowych – ekranów akustycznych. Umożliwia on również określenie skuteczności ekranowania (poprzez dobór lokalizacji i geometrii ekranów) niezbędnej do spełnienia warunków normatywnych na granicy terenów/elewacji obiektów chronionych akustycznie.

Dane geodezyjne do obliczeń propagacji hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe poruszające się po drodze, tj. rzędne terenu, lokalizacja odcinków jezdni i nasypów, położenie budynków oraz punktów obserwacji, należy przygotować przy wykorzystaniu koncepcji projektowej budowy lub przebudowy drogi.

Po ich wprowadzeniu do komputera wykonuje się symulację komputerową emisji hałasu na określonym odcinku drogi dla ustalonego natężenia ruchu pojazdów. Rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego na tym odcinku będą ilustrowały mapy hałasu, odpowiednio dla pory dziennej i nocnej. Na tych mapach hałasu różnymi kolorami zaznacza się obszary o poziomach hałasu zmieniającego się w przedziale od 0 do 5 dB. Na przykład prognozowany zasięg hałasu drogowego o równoważnym poziomie dźwięku LeqA = 65 dB w porze dnia dla terenów zabudowy zagrodowej będzie określała izofona 65 dB. Natomiast zasięg hałasu w porze nocy będzie przedstawiała izofona 56 dB. Na tej podstawie ocenia się spełnienie imisyjnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu drogowego. Oceny dokonuje się w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na odcinkach drogi gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przeprowadza się szczegółową analizę akustyczną. Tam, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na elewacjach najbliżej położonych budynków przy drodze, zaleca się zastosowanie ekranów akustycznych aby zredukować poziom hałasu na terenach chronionych. Można stosować również redukcję hałasu ograniczając prędkość pojazdów lub stosując cichy asfalt powodujący redukcję hałas o ok. 6 decybeli, w porównaniu do zwykłego asfaltu. Dla ilustracji zamieszczono rysunki, przedstawiające mapy hałasu dla odcinków jezdni dla pory dziennej – Rys.1.

R1_mini

Zwykle po rozpoczęciu eksploatacji drogi zaleca się wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu dźwięku A w środowisku, w celu weryfikacji przyjętych do oceny parametrów akustycznych źródeł hałasu, wynikających z koncepcji projektowej obiektu.